English за ЖИТИ АД пазари телове гвоздеи мрежи проекти контакти

за ЖИТИ АД

Проект

На 18.08.2017 „Жити“ АД стартира изпълнението на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в „Жити“ АД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0498-C01.
„ЖИТИ“АД е водещо предприятие в страната за производство на нисковъглеродни стоманени телове, гвоздеи (строителни и специални), мрежи, бодлив тел и телени изделия. Дружеството заема своето достойно място на международния пазар. Настоящият проект включва дейности, насочени към реализирането на инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в предприятието, както и за разширяване на капацитета му, които включват:
- Подмяна на стара линия за изтегляне на тел от нисковъглеродна горещовалцувана стомана (валцдрат) с нова линия за изтегляне на тел от нисковъглеродна горещовалцувана стомана (валцдрат) с инверторно управление
- Подмяна на стара линия за изтегляне на тел от предварително изтеглен полуфабрикат (тел) с нова линия за изтегляне на тел от предварително изтеглен полуфабрикат (тел) с инверторно управление
- Изграждане на инсталация за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия на димни газове от газова пещ за загряване на материала подаван за термообработка в електропещ
- Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението
- Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management System)
Пряк резултат от реализираните дейности по проекта ще бъде редуциране обема на разходената енергия за производствени нужди с 2057079 kWh/год. и постигнат фактор на енергийни спестявания (ESR) 61,23%.
нагорe